This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Mistä hyvä kehittämishanke alkaa?

Mistä hyvä kehittämishanke alkaa?

Onnistuneen kehittämishankkeen ensimmäinen askel on aina taloussuunnittelu. Hyvin tehty rahoituslaskelma antaa projektille realistiset raamit, kestävän perustan ja johtaa onnistuneeseen lopputulemaan – tulokseen viivan alla.

— Kehittämishankkeen kynnyksellä on tärkeää muodostaa hyvä kokonaiskuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja sen kehityspotentiaalista. Konsultointiemme korkean onnistumisprosentin salaisuus on nimenomaan hyvissä talouslaskelmissa, kertoo Highline-konsultti Teemu Purmonen.

Yrityksen talous on laaja kokonaisuus, jossa on monta toisiinsa vaikuttavaa muuttujaa. Siksi taloussuunnittelu voi joskus tuntua kokeneestakin toimitusjohtajasta monimutkaiselta. Kirjanpitäjätkään harvoin tuntevat liiketoimintaa niin hyvin, että osaisivat neuvoa yrittäjää oikeaan suuntaan.

Simulo on suoraviivaisempi tapa ajatella ja ennakoida taloutta

Highline-konsultit Lasse Karjalainen, Teemu Purmonen ja Jani Karjalainen ovat kehittäneet yrittäjien tueksi taloussuunnittelun yksinkertaistavan ennakointityökalun, Simulon. Sen avulla voidaan jumpata sekä alkavan että toimivan yrityksen talouslaskelmia ja hinnoittelua, hahmottaa kassabudjetti sekä tehdä kriittisen pisteen laskentaa helposti sisäistettävällä tavalla.

—Talouden suunnittelu ei ole vaikeaa, kun ei takerruta turhiin kommervenkkeihin vaan keskitytään olennaiseen – siihen, mistä yrityksen tulos syntyy. Simulo näyttää selkeästi tuloslaskelman ja taseen yhteyden, kiteyttää liiketoiminnan kannalta oleelliset luvut ja linkittää ne toisiinsa. Niin taloustilanteen kehitystä voidaan helposti ennakoida eri muuttujilla.

Purmonen kertoo, että yritykset usein hukkaavat paljon kallisarvoista aikaa pientenkin säästöjen hakemiseen, vaikka niillä todellisuudessa olisi vain pieni merkitys tulokseen.

— Simulon avulla erilaisten rahavirtojen todellinen merkitys on helppo sisäistää. Kiinteät ja muuttuvat kulut luetellaan selkeästi, jotta nähdään miten ne vaikuttavat liiketulokseen. Konsultoinnin aikana katsotaan myös yhdessä, ovatko menoerät kohdennettu kirjanpidossa järkeviin paikkoihin.

Kehitä tulevaisuutta, älä mennyttä

Talouden suunnittelu lähtee aina katsauksella nykytilanteeseen ja toteutuneisiin lukuihin. Liikaa menneisyyteen luotaamalla ja toteutuneita numeroita analysoimalla ei kuitenkaan päästä eteenpäin.

—Olennaista on ymmärtää, millaisia mahdollisuuksia nykyisen liiketoiminnan myynnin ja kulujen rakenne sekä niiden kehitys luovat. Sen sijaan, että analysoisimme yksittäistä toteutunutta lukua yrityksen menneisyydessä, keskitymme luomaan mahdollisuuksia tulevaisuuteen – selvittämään yrityksen potentiaalia kasvaa ja kehittää toiminnasta entistä kannattavampaa.

Kehittämishankkeen onnistuneen läpiviennin lisäksi konsultoinnin tavoitteena on kasvattaa käytännön osaamista asiakasyrityksen sisällä. Simulo onkin paitsi konsultoinnin työkalu, myös väline paremman talousymmärryksen luomiseen. Yritykset voivat käyttää sitä myös itsenäisesti oman talouden ennakointiin.

Kesytetään taloussuunnittelun haasteet yhdessä. Ota yhteyttä!

Search